24
نوامبر

اسکار کلود مونه

اسکارکلود مونه نقاش فرانسوی که از او به عنوان آغازگر جنبش امپرسیونیسم و یکی از مهمترین چهره های هنر جهان یاد می شود . وی یکی از اولین نقاشانی...

Read More